04013259666350_C1N1_s01_v01-ml-dinkel-radiatori-250g